Skip to content
Πίσω Πίσω

Ταξινόμηση Φορτηγού Ι.Χ.

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας, Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α. Γενικά Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση -Υπ. Δήλωση
 2. Δυο Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) από το Τελωνείο.
 3. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
 4. Τιμολόγια και πληρεξούσια (αν υπάρχουν) μέχρι τον τελικό ιδιοκτήτη.
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης, ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).
 6. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 7. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας οχήματος 75€ από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Για μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού απαιτούνται επιπλέον:

8. Ξένη άδεια κυκλοφορίας .
9. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου-ΚΤΕΟ.
10. Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών.

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ως προς τη ΜΑΜΦΟ (ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ)

Για αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ μέχρι 3,5 τόνους (3.500 κιλά) χρειάζεται επιπλέον:

11. Δήλωση εισαγωγέα-κατασκευαστή.

Για αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ πάνω από 3,5 τόνους (3.500 κιλά) δεν απαιτείται το δικαιολογητικό (11) αλλά αντί γι’ αυτό απαιτούνται:

12. Πρακτικό Επιθεώρησης.
13. Να φέρει σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης (ABS)-Έγκριση τύπου οχήματος ή Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή Βεβαίωση ΚΤΕΟ.
14. Υπεύθυνες Δηλώσεις για τον ταχογράφο και περιοριστή ταχύτητας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
15. Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας (Συμπληρωμένο) (Αφορά μόνο τα Φορτηγά με ΜΑΜΦΟ πάνω από 4 τόνους (4.000 κιλά).

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ως προς το Επάγγελμα

Κατά κύριο επάγγελμα Αγρότης ή Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης:

16. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».

Αν δεν προκύπτει το είδος της εκμετάλλευσης υποβάλλεται κατά περίπτωση:

 • Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου (μελισσοκομική εκμετάλλευση).
 • Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (Αλιείς).
 • Αντίγραφο άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας (υδατοκαλλιεργητές).
 • Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες).

Μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης :

17. Το τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται «Δεν έχω στην κατοχή μου άλλο αγροτικό αυτοκίνητο»

Yπόλοιπα επαγγέλματα:

18. Ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα και για τη διαπίστωση μεταφορικού έργου προσκομίζεται έντυπο με τον ή τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) από το Taxisnet & Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε3.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο μεταφέρει τρόφιµα ή είδη δηµόσιας υγείας προσκομίζεται βεβαίωση Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη έγγραφη συναίνεση συναρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Ο Επαγγελματίας Αγρότης ή Κάτοχος Αγροτικής Εκμετάλλευσης δικαιούται να ταξινομήσει φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ και πάνω από 2,5 τόνους προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ 16.

Ο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης μπορεί να ταξινομήσει Φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους (2.500 κιλά) ή μέχρι 1.300 Kg ωφέλιμο εφόσον στη φορολογική δήλωση δηλώνει εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας με την προϋπόθεση άσκησης άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας δηλαδή να έχει οποιαδήποτε ιδιότητα που του αποφέρει εισόδημα μεγαλύτερο από το αγροτικό και εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ 17.


Διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας:

 • Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην υπηρεσία την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 • Ακολουθεί έλεγχος του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο και πρωτοκόλληση. Γίνεται Ταξινόμηση του οχήματος και εκδίδεται υπηρεσιακό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας με το οποίο ο κάτοχος του οχήματος μεταβαίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την πληρωμή τυχόν Εισφοράς και Τελών Κυκλοφορίας.
 • Αφού προσκομιστεί το διπλότυπο πληρωμής, καθώς και η απόδειξη πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας, χορηγούνται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία).

Κόστος

Τέλη κυκλοφορίας, τυχόν οφειλόμενη εισφορά και τέλος έκδοσης άδειας 75 €.

Σχετική Νομοθεσία