Skip to content
Πίσω Πίσω

Μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση-Υπ. Δήλωση
 2. Άδεια Κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
 4. Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας, αν είχε παρακρατηθεί η κυριότητα.
 5. Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης 190 €, το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με το μεταβιβαζόμενο ποσοστό και αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης άδειας 100€, το οποίο μπορεί να προσκομιστεί και κατά την έκδοση της νέας άδειας.
 6. Φύλλο Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ. και προσκόμιση του σχετικού διπλοτύπου.
 7. Βεβαίωση ΕΦΚΑ του πωλητή για την πώληση.
 8. Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του αγοραστή, αν είναι γραμμένος και ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σαν ιδιοκτήτης άλλου Δ.Χ αυτοκινήτου.
 9. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που βρισκόταν το όχημα στην κατοχή του πωλητή.
 10. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 11. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Πληροφοριακά Στοιχεία

 • Σύμφωνα με άρθρο 102 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) η μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου γίνεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και καταχωρείται στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος.
 • Στην περίπτωση δωρεάς εν ζωή, Γονικής Παροχής ή δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 του Ν. 4070/12.«Άρθρο 100Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτωνΗ άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται με απόφαση τουοικείου Περιφερειάρχη:(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα:(i) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης,(ii) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.»
 • Μετά τη μεταβίβαση αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
 • Στην περίπτωση που αγοραστής δεν είναι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου, αναγράφει στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ότι: «Δεν είμαι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου»
 • Αν οφείλεται φόρος του ν. 588/77 χορηγείται σημείωμα από την υπηρεσία και πληρώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Κόστος

 • Τέλος μεταβίβασης 190 €, το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με το μεταβιβαζόμενο ποσοστό.
 • Τέλος έκδοσης Άδειας 100 €. Καταβάλλεται κατά τη μεταβίβαση ή κατά την έκδοση της νέας άδειας.

Σχετική Νομοθεσία