Skip to content
Πίσω Πίσω

Χορήγηση νέας άδειας Τουριστικού ΛΔΧ

Αρμόδιο Τμήμα

ο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση.
 2. Τίτλος κυριότητας (Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Τελωνείου, Τιμολόγια, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο αν η κτήση του οχήματος έχει γίνει με Συμβολαιογραφική πράξη. Προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του συμβολαίου, επικυρωμένα από τον Συμβολαιογράφο).
 3. Βεβαίωση ΕΟΤ για τη συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης.
 4. α) Πρακτικό Επιθεώρησης και έγκριση τύπου αν πρόκειται για καινούργιο όχημα. β) Ξένη Άδεια, Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ και Τεχνική Έκθεση Λεωφορείου από Ειδικό Διάδρομο αν πρόκειται για όχημα μεταχειρισμένο εξωτερικού.
 5. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ.
 6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 8. Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας με βεβαίωση Τραπεζικού υπολοίπου λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης με ποσό τουλάχιστον ίσο με 9.000 € για το πρώτο ΛΔΧ και 5.000 € για κάθε επόμενο ΛΔΧ.
 9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή την Ε.Ε ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (πλην Ελβετίας) ασφαλιστικής εταιρείας.
 10. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 11. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 12. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 13. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86).
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Όροι θέσης σε κυκλοφορία Τουριστικού ΛΔΧ

 • Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.711/77. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Tαχογράφος-περιοριστής ταχύτητας-ABS

Ένα Λεωφορείο πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από :
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών προσκομίζεται Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης. 

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €

Σχετική Νομοθεσία