Skip to content
Πίσω Πίσω

Χορήγηση νέας άδειας ΦΔΧ

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
 2. Τίτλος κυριότητας (Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Τελωνείου, Τιμολόγια, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας).
 3. Αποδεικτικό για την καταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ποσού 500 €. (Από την εφαρμογή e-παράβολο επιλέγετε με τον κωδικό 1902 το παράβολο € 500, το οποίο καταβάλλεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 4. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος, όταν απαιτείται.
 5. Τα μεταχειρισμένα οχήματα απαιτείται να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερης οδηγίας και να προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), β) Ξένη άδεια, για τα προερχόμενα από το εξωτερικό ή γ) Έγκριση τύπου στην Ελλάδα. Αν η κατηγορία εκπομπών EURO V δεν προκύπτει από την Ξένη άδεια απαιτείται Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής.
 6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων.
 7. Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας με βεβαίωση Τραπεζικού υπολοίπου λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποσό τουλάχιστον ίσο με 9.000 € για το πρώτο ΦΔΧ και 5.000 € για κάθε επόμενο ΦΔΧ.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 9. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 10. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 11. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 12. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας του Μεταφορέα.

Για την απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας εφαρμόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα πέραν του ενός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕK)1071/09.

Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό αυτών.

α) Με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα πιο πάνω ποσά.
γ) Με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστο ίσο με τα πιο πάνω ποσά.
δ) Με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα πιο πάνω ποσά.

Αντικατάσταση και Μεταβίβαση ΦΔΧ.

 • Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ΦΔΧ που εμπίπτει στην κατηγορία EURO V ή μεταγενέστερης με άλλο φορτηγό μεγαλύτερης ή μικρότερης ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος)
 • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4070/2012, οι νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 ν. 3887/2010 δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.

Ευνόητο είναι ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα χωρίς την άδειά τους μεταβιβάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ταχογράφος-περιοριστής ταχύτητας- ABS

Ένα Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ >3.500 Kg πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS)αποδεικνύεται από :
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση Βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Η βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης.

Κόστος

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου ποσού 500 €. Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €.

Τέλη κυκλοφορίας και Διαφορά εισφοράς λόγω ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος), καθορίζονται από τη Δ.Ο.Υ

Σχετική Νομοθεσία