Skip to content
Πίσω Πίσω

Ταξινόμηση Τουριστικού ΛΔΧ σε αντικατάσταση άλλου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση.
 2. Τίτλος Κυριότητας. Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Α & Β) Τελωνείου, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας. Συμβόλαιο αν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική  πράξη σε Συμβολαιογράφο με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά σύνταξης του συμβολαίου.
 3. Απόφαση έγκρισης Ε.Ο.Τ για την αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος Τουριστικού Λεωφορείου και την ταξινόμηση άλλου.
 4. α) Πρακτικό Επιθεώρησης και έγκριση τύπου αν πρόκειται για καινούργιο όχημα.
  β) Ξένη Άδεια, Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ και Τεχνική Έκθεση Λεωφορείου από Ειδικό Διάδρομο αν πρόκειται για όχημα μεταχειρισμένο εξωτερικού.
  γ) Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ αν πρόκειται για αποχαρακτηρισμένο Λεωφορείο.
 5. Ειδικό σήμα λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου ή ΤΕΟΜ
 6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή την Ε.Ε ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (πλην Ελβετίας) ασφαλιστικής εταιρείας.
 8. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 9. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 10. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 11. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου για τις περιπτώσεις που απαιτείται και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Αντικατάσταση Τουριστικού ΛΔΧ

 • Χρόνος κυκλοφορίας Ειδικών Τουριστικών ΛΔΧ

Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Από 12-2-2020 το όριο ηλικίας των Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ καθορίζεται στα 27 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου του έτους  αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ., του άρθρου 13 του Ν. 711/1977, απαγορευομένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.
(Άρθρο 7 Ν. 711/77 ( 284 Α))

 • Προθεσμία αντικατάστασης Τουριστικών ΛΔΧ


Η αντικατάσταση ειδικού Τουριστικού λεωφορείου ΔΧ μπορεί να
πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο οποτεδήποτε πριν τη λήξη του ορίου
ηλικίας του λεωφορείου. Εντός προθεσμίας ενός έτους από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του λεωφορείου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει στον ΕΟΤ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση αντικατάστασης αυτού. Εντός προθεσμίας 2 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης του ΕΟΤ ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει την ταξινόμηση του λεωφορείου (χορήγηση πινακίδων και έκδοση άδειας κυκλοφορίας).

 • Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης Τουριστικών ΛΔΧ

Οι ιδιοκτήτες στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί άδεια Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ , έχουν δικαίωμα αντικατάστασης του λεωφορείου στις περιπτώσεις:

α. Συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας (27 χρόνια) του λεωφορείου και λήξης ισχύος της άδειας κυκλοφορίας.

β. Αποχαρακτηρισμού του Τουριστικού Λεωφορείου μετά την παρέλευση πενταετίας από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας του άρθρου 4 του Ν. 711/77.

γ. Αποχαρακτηρισμού του Τουριστικού Λεωφορείου πριν την παρέλευση πενταετίας από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας του άρθρου 4 του Ν. 711/77.

Για τις περιπτώσεις (α) και (β) η αντικατάσταση του ειδικού τουριστικού Λεωφορείου γίνεται από λεωφορείο α) καινούργιο ή β) μεταχειρισμένο,

 • Αν το λεωφορείο που τίθεται σε κυκλοφορία, κυκλοφορεί ήδη ως Τουριστικό πρέπει δεν πρέπει να έχει υπερβεί το όριο των 27 ετών και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ε.Ο.Τ.
 • Αν το Λεωφορείο που τίθεται σε κυκλοφορία τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως Τουριστικό Λ.Δ.Χ (π.χ εισαγωγή από χώρα μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή προέλευσης εσωτερικού -Υπεραστικό) πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Για την περίπτωση (γ) η αντικατάσταση του ειδικού τουριστικού Λεωφορείου γίνεται από λεωφορείο καινούργιο ή μεταχειρισμένοπροέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας
μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία του να μην υπερβαίνει τα 5 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου του έτους αυτού μη  συμπεριλαμβανομένου.

Ταχογράφος-Περιοριστής Ταχύτητας- ABS

Ένα Λεωφορείο πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από:
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.
 • Εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ
  Υπάρχει η δυνατότητα για τα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 να γίνει τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS)σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ και χορηγείται Βεβαίωση για την τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS).

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών προσκομίζεται Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης. 

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €

Σχετική Νομοθεσία