Skip to content
Πίσω Πίσω

Ταξινόμηση Αστικού ή Υπεραστικού ΛΔΧ σε αντικατάσταση άλλου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
 2. Δυο Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Α & Β) από το Τελωνείο, στα οποία πρέπει να φαίνονται τα ποσοστά ιδιοκτησίας, Τιμολόγια, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας.
 3. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτητών (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
 6. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου – ΚΤΕΟ , αν πρόκειται για μεταχειρισμένο λεωφορείο.
 7. Βεβαίωση από τη οποία θα προκύπτει το έτος κατασκευής του πλαισίου.
 8. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 9. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 10. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 11. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου για τις περιπτώσεις που απαιτείται και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Αντικατάσταση ΛΔΧ

 • Προθεσμία Αντικατάστασης Αστικών και Υπεραστικών ΛΔΧ.
  (Άρθρο 31 Ν. 2963/2001)
  • Τα Αστικά και Υπεραστικά Λ.Δ.Χ αντικαθίστανται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη διακοπή κυκλοφορίας του αποχαρακτηρισμένου όταν έχει λήξει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας κυκλοφορίας. 
  • Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του Λεωφορείου λόγω πυρκαγιάς, ατυχήματος, κλοπής, ναυαγίου ή άλλου λόγου που συνιστά ανωτέρα βία, και αποχαρακτηρισμού του, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην αντικατάσταση του οχήματος εντός ενός (1) έτους.
 • Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης Υπεραστικών ή Αστικών ΛΔΧ
  • Το Λεωφορείο που θα αντικαταστήσει το αποσυρόμενο πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου.
  • Να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλείας και εκμετάλλευσης των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο αντικατάστασης.
  • Εφόσον τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως υπεραστικό ή ημιαστικό, να είναι ηλικίας μέχρι μέχρι 15 ετών από το  έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 11 Ν. 29630/2001 όπως ισχύει)
  • Εφόσον τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ως αστικό, να είναι ηλικίας μέχρι μέχρι 18 ετών από το  έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 35 Ν. 4530/2018)
 • Η αντικατάσταση γίνεται:
  • Με καινούργιο λεωφορείο (κατά το πλαίσιο και το αμάξωμα) εσωτερικού ή εξωτερικού με τον όρο ότι πληρούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 37492/ 1795/4.7.2003 όπως ισχύει.
  • Με μεταχειρισμένο λεωφορείο εξωτερικού, με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων 37492/ 1795 και 54847/2655/03, όπως ισχύουν.
  • Με μεταχειρισμένο λεωφορείο εξωτερικού, με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 37492/1795/4.7.2003, όπως ισχύει.
  • Με μεταχειρισμένο λεωφορείο εσωτερικού, που έχει κυκλοφορήσει ως υπεραστικό ή ημιαστικό ή αστικό αντίστοιχα και δεν έχει συμπληρώσει το 27ο έτος ηλικίας εφόσον έχει υποστεί τεχνικό έλεγχο και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας που ορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν.
  • Με μεταχειρισμένο λεωφορείο εσωτερικού, που επανακυκλοφορεί μετά από αλλαγή τύπου, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 54847/2655/2003, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το όριο ηλικίας των 15 ή 18 ετών αντίστοιχα για Υπεραστικά ή Αστικά αντίστοιχα.
 • Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική νομοθεσία.

Ταχογράφος-περιοριστής ταχύτητας- ABS

Ένα Λεωφορείο πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από:
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.
 • Εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ
  Υπάρχει η δυνατότητα για τα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν την 1 Ιανουαρίου 2009 να γίνει τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS) σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ και χορηγείται Βεβαίωση για την τοποθέτηση ΣΑΠ (ABS).

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών και μόνο για τα Λεωφορεία όπου αυτό απαιτείται, προσκομίζεται Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης.

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €

Σχετική Νομοθεσία