Skip to content
Πίσω Πίσω

Ταξινόμηση ΕΔΧ σε αντικατάσταση άλλου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση
 2. Τίτλος Κυριότητας. Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Α & Β) Τελωνείου.
 3. Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας.
 4. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος.
 5. Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ αν πρόκειται για μεταχειρισμένο εξωτερικού ή αποχαρακτηρισμένο ΕΔΧ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Ταξιμέτρου
 7. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 9. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο έντυπο της Αίτησης-υπ. Δήλωσης με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Αντικατάσταση ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ

 • Χρόνος κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων
 1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, όπως συγκροτήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), (με εξαίρεση τους Δήμους Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος), αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών.
 2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, όπως συγκροτήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), (με εξαίρεση τους Δήμους Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος), αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.
 3. Τα όρια απόσυρσης για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα υπολογίζονται για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.
 • Προθεσμία Αντικατάστασης ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Η αντικατάσταση Επιβατηκού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ή ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ) πρέπει να γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην περίπτωση δ άρθρου 100 Ν.4070/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 106 του Ν. 4199/2013. Όταν ΕΔΧ αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία μετά από κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ Αποχαρακτηρισμός), τότε με απόφαση Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι πινακίδες ανάλογα με τον χρόνο ακινησίας ως εξής:

 1. Ακινησία 1 έτος: Επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 1 μηνός.
 2. Ακινησία 1 έτος και 7 μήνες: Επιβάλλεται ανάκληση άδειας και πινακίδων για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
 3. Συνολική ακινησία 2 έτη και 7 μήνες: Επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας και πινακίδων.
 • Αντικατάσταση Επιβατικών Δ.Χ αυτοκινήτων

α. Αντικατάσταση ΕΔΧ-ΤΑΞΙ
Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 89 παραγρ. 5 δ  Ν. 4070/2012 όπως ισχύει)
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι δεν έχει καταργηθεί η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Ν. 3109/2003 επιτρέπεται η επανακυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων- ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση άλλων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν.4070/2012, δηλαδή δεν έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας στην έδρα που τίθενται σε κυκλοφορία.
(Εγκύκλιος Α 20534/ 1646/ 4-5-2012,  ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ).

β. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου. (Άρθρο 92 παραγρ. 5 δ  Ν. 4070/2012 όπως ισχύει).

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100 €)

Σχετική Νομοθεσία