Skip to content
Πίσω Πίσω

Μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ. με ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) μέχρι 4 τόνους

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση -Υπ. Δήλωση (Η Αίτηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή).
  2. Άδεια κυκλοφορίας, κρατικές πινακίδες ή βεβαίωση ακινησίας ή Πράξη Αποχαρακτηρισμού κατά περίπτωση.
  3. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  4. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης του πωλητή από τον e-ΕΦΚΑ.
  5. Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο και φωτοτυπία) και Δήλωση Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ με το αποδεικτικό πληρωμής εφόσον απαιτείται. (Οι Α.Ε , Ε.Π.Ε και λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας απαλλάσσονται εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση τρέχοντος έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ) Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης.
  6. Αποδεικτικό καταβολής τέλους Μεταβίβασης οχήματος εφόσον απαιτείται. (Απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις ΦΠΑ).
  7. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα.
  8. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).
  9. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Εναλλακτικά για όλα τα νομικά πρόσωπα μπορεί να προσκομίζεται Υπ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του νομικού προσώπου.

Οι Α.Ε. προσκομίζουν συμπληρωματικά πρακτικό Δ.Σ. παροχής εξουσιοδότησης για την αγοροπωλησία του συγκεκριμένου οχήματος.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Φορτηγό αυτ/το με ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) άνω των 3.500 Kg πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ABS.
Η μεταβίβαση ΦΙΧ αυτ/των με ΜΑΜΦΟ μέχρι 4.000 Kg συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών (πωλητή, αγοραστή), η οποία υλοποιείται με την υπογραφή πωλητή -αγοραστή επί της άδειας κυκλοφορίας ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου. Αν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής ή αγοραστής) απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση η οποία μπορεί να συντάσσεται στο παρόν ή άλλο έντυπο, να έχει θεωρηθεί νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής και να αναγράφει ρητά την εντολή πώλησης ή αγοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. 15435/913/2020 (Β΄ 1559) υ.α.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. Η έλλειψη των ιδιοτήτων των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1, δηλώνεται από τον υπόχρεο με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες αυτές και καταγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός χρήσης αυτής . Τα στοιχεία του υπευθύνως δηλούντος και ο σκοπός χρήσης καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης, στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας eΕΦΚΑ. Η βεβαίωση καταχώρησης αφορά μόνο την συγκεκριμένη πράξη για την οποία δηλώνεται η απαλλαγή και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκε, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή της από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία).

Κόστος

Για τη Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου καταβάλλεται τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τη ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) του οχήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μικτό Βάρος σε KgΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
< 3.500 € 30
3.501 – 4.000€ 45

Σχετική Νομοθεσία