Skip to content
Πίσω Πίσω

Μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτου

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υποβάλλεται από τον Αγοραστή)

2. Άδεια Οδικού Μεταφορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1071/2009

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).

4. Οικονομική επιφάνεια ύψους 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα πέραν του ενός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕK)1071/09. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με α) Βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου ή β) Με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γ) τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή  δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: Η Μεταφορική Επιχείρηση μου έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος που αγοράζω, τα με αριθμό κυκλοφορίας …………… ΦΔΧ οχήματα.  Γνωρίζω την υποχρέωση μου να διατηρώ το ύψος της οικονομικής επιφάνειας που αντιστοιχεί στον αριθμό των ΦΔΧ οχημάτων για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που έχω ΦΔΧ.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ΠΩΛΗΤΗ

6. Άδεια Κυκλοφορίας και Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας

7. Εξοφλητική πράξη παραχώρησης κυριότητας, αν είχε παρακρατηθεί η κυριότητα.

8. Φύλλο Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ και προσκόμιση του σχετικού διπλοτύπου

9. Τιμολόγιο πώλησης

10. Βεβαίωση ΕΦΚΑ πωλητή, στην οποία ρητά θα αναφέρεται η χρήση της για πώληση ΔΧ

11.Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που βρισκόταν το όχημα στην κατοχή του πωλητή.

Λοιπά Δικαιολογητικά

12. Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης, και αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης άδειας. Το τέλος έκδοσης άδειας 100 € μπορεί να καταβληθεί και κατά την έκδοση της νέας άδειας.

13. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας  ή Άδεια Διαμονής).

14. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

15. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας, ταχογράφου και ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), εφόσον δεν προκύπτουν από τον υπηρεσιακό φάκελο του οχήματος.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο αγοραστής. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή ή του αγοραστή, η επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον παρίσταται τρίτο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας του Μεταφορέα

 • Για την απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας εφαρμόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα πέραν του ενός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕK)1071/09.
 • Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό αυτών:

α) Με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν την υποβολή της αίτησης.

β) Με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα πιο πάνω ποσά.

γ) Με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστο ίσο με τα πιο πάνω ποσά.

δ) Με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα πιο πάνω ποσά.

Περιορισμοί Μεταβίβασης ΦΔΧ

 • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4070/2012, οι νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 ν. 3887/2010 δε μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.

Ευνόητο είναι ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα χωρίς την άδειά τους μεταβιβάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ταχογράφος-περιοριστής ταχύτητας-ABS

Ένα Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ>3.500 Kg πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)-(ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
 • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
 • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS)αποδεικνύεται από:
 1. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
 2. Ξένη άδεια ή
 3. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή
 4. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
 5. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση Βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης. 

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €

Για τη Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ αυτοκινήτου καταβάλλεται τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τη ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) του οχήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μικτό Βάρος σε KgΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
Μικρότερο από 3.500 € 75
3.501 – 10.000€ 160
10.001 – 20.000€ 235
20.001 – 30.000€ 350
30.001 – 40.000€ 455
>40.001 € 560

Σχετική Νομοθεσία