Skip to content
Πίσω Πίσω

Έκδοση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου λόγω μεταβίβασης

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Σητείας και Ιεράπετρας. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση-Υπ. Δήλωση
 2. Άδεια Κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών με καταχωρημένη την πράξη μεταβίβασης
 3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα ιδιοκτητών (Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του ή των ιδιοκτητών στο όνομα του οποίου/των οποίων εκδίδεται η νέα άδεια κυκλοφορίας). Δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα αν η μεταβίβαση έγινε σε σύζυγο ή τέκνο.
 5. Φορολογική ενημερότητα αγοραστή.
 6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αγοραστή (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 7. Επίδειξη  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3,  Ν.2690/99).
 8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.(Εφόσον κατά τη μεταβίβαση έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της ταυτότητας του νομικού προσώπου και μέχρι την έκδοση της νέας άδειας δεν έχει προκύψει μεταβολή, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους).
 9. Αποδεικτικό πληρωμής του τέλους έκδοσης άδειας ποσού 100 € εφόσον δεν έχει πληρωθεί κατά τη μεταβίβαση.

Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή ή Γονικής παροχής υποβάλλονται επιπλέον:

1) Συμβόλαιο δωρεάς ή Γονικής παροχής.

2) Αποδεικτικό εισφοράς 3% υπέρ του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

3) Άλλα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του συμβολαίου.

Αλλαγή ταξιμέτρου:

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ταξιμέτρου νέου τύπου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αλλαγή ταξιμέτρου είναι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (Βεβαίωση) Τεχνίτη ταξιμέτρο
 2. Πρακτικό Επιθεώρησης οχήματος
 3. Παράβολο Δημοσίου 3 € (e παράβολο, κωδικός τύπου 5856)
 4. Ισχύον Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Ο αγοραστής δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 του Ν. 4070/12.

«Άρθρο 100

Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα: (i) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, (ii) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.»

 • Αν οφείλεται φόρος του ν. 588/77 χορηγείται σημείωμα από την υπηρεσία και πληρώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων των πέντε (5) αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτ/των- όπου αυτό επιτρέπεται- προσκομίζονται αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτ/των. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. 
 • Στην περίπτωση δωρεάς εν ζωή, Γονικής Παροχής ή δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Όταν η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.
 • Αν τα παιδιά προς τα οποία γίνεται η γονική παροχή ή δωρεά είναι ανήλικα η αίτηση υποβάλλεται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς και στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα ΔΧ που τυχόν έχει στην κατοχή του το ανήλικο.
 • Το  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία  ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
 • Στην περίπτωση που αγοραστής δεν είναι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου, αναγράφει στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ότι: «Δεν είμαι κάτοχος άλλου ΔΧ αυτοκινήτου»
 • Αλλαγή ταξιμέτρου:

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ταξιμέτρου νέου τύπου. Αν στο ΤΑΞΙ έχει ήδη εγκατασταθεί ταξίμετρο νέου τύπου δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών κατά τη μεταβίβαση.

 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Κόστος

Τέλος έκδοσης Άδειας 100 € αν δεν έχει καταβληθεί κατά τη μεταβίβαση.

Σχετική Νομοθεσία