Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Επικύρωση Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΜΑΜΦΟ > 4.000 Kg) ή Λεωφορείου Ιδιωτικής Χρήσης ή Αποχαρακτηρισμένου Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση -Υπ. Δήλωση.
  2. Άδεια κυκλοφορίας και Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος.
  3. Κρατικές πινακίδες ή βεβαίωση ακινησίας ή Πράξη Αποχαρακτηρισμού κατά περίπτωση.
  4. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  5. Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο και φωτοτυπία) στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας, ο αριθμός πλαισίου, το όνομα πωλητή αγοραστή και ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης.
  6. Δήλωση Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ με το αποδεικτικό πληρωμής εφόσον απαιτείται. (Οι Α.Ε , Ε.Π.Ε και λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας απαλλάσσονται εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση τρέχοντος έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ).
  7. Αποδεικτικό καταβολής τέλους Μεταβίβασης οχήματος εφόσον απαιτείται. (Απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις ΦΠΑ)
  8. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα.
  9. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας πωλητή και αγοραστή. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).
  10. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Εναλλακτικά για όλα τα νομικά πρόσωπα μπορεί να προσκομίζεται Υπ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του νομικού προσώπου.

Οι Α.Ε. προσκομίζουν συμπληρωματικά πρακτικό Δ.Σ. παροχής εξουσιοδότησης για την αγοροπωλησία του συγκεκριμένου οχήματος.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Φορτηγό αυτ/το με ΜΑΜΦΟ άνω των 3.500 Kg πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ABS.
Η μεταβίβαση ΦΙΧ αυτ/των με ΜΑΜΦΟ άνω των 4.000 Kg ή ΛΙΧ ή Αποχαρακτηρισμένων ΔΧ οχημάτων υλοποιείται με την υπογραφή πωλητή – αγοραστή στο βιβλιάριο μεταβολών του οχήματος ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου. Αν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής ή αγοραστής) απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία).

Κόστος

Για τη Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου καταβάλλεται τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τη ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος) του οχήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μικτό Βάρος σε KgΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
3.501 – 10.000€ 45
10.001 – 20.000€ 75
20.001 – 30.000€ 120
30.001 – 40.000€ 145
> 40.001 € 175

Για τη Μεταβίβαση Λ.Ι.Χ αυτοκινήτου καταβάλλεται τέλος μεταβίβασης ανάλογα με τον αριθμό καθήμενων επιβατών του οχήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός Θέσεων Καθήμενων ΕπιβατώνΤέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)
< 33€ 75
34 – 50€ 105
> 51 € 135

Σχετική Νομοθεσία

Νομοθετικό Διάταγμα 1146/1972 ( Α΄ 64)