Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Προϋποθέσεις

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον (συνεχώς ή αθροιστικά στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 12μηνο) πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.
 2. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία:
  • ΑΜ – 16 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων
  • Α1 – 18 ετών
  • A2 – 20 ετών
  • A – 24 ετών ή 22 ετών, αν είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2 επί διετία
 3. Να μην έχει υποβάλει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη Υπηρεσία.
 4. Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 5. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
 6. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για Ομάδα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101).
 7. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
  3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. ∆ύο (2) πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών (2)
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (3)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
  3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. ∆ύο (2) πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών (2)
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (3)
  6. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 95 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (4)
  7. Πρωτότυπο έντυπο άδειας οδήγησης τρίτης χώρας (κατάθεση εφόσον υφίσταται)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
  3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. ∆ύο (2) πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωµής των γιατρών (2)
  5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή (3)
  6. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.  (4)
  7. Πρωτότυπο έντυπο άδειας οδήγησης τρίτης χώρας (κατάθεση εφόσον υφίσταται)

Κόστος

Στα παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται µόνο µία εξέταση κατά περίπτωση.

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις

 1. Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Τα Πιστοποιητικά υγείας, οι δύο (2) φωτογραφίες και το αποδεικτικό ποσού πενήντα (50) € δεν απαιτούνται για τον κάτοχο ισχύουσας άδειας οδήγησης μίας εκ των κατηγορών AM, A1, A2, A με την προσκόμιση απλού φωτοαντίγραφου της.
 3. Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται μόνο το αποδεικτικό ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).
 4. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 5. Πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής τους σε Τράπεζα ή ΕΛΤΑ για να κατατεθούν στην υπηρεσία για δέσμευση.

Διάρκεια Ισχύος

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 1. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) – e-Παράβολο
 2. Οδηγίες δημιουργίας Ηλεκτρονικού Παραβόλου  – Οδηγίες e-Παραβόλου
 3. Κατάσταση Συμβεβλημένων Ιατρών – Συμβεβλημένοι Ιατροί
 4. Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης – Εμφάνιση Προόδου
 5. Μεταγραφή Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς (ΕΛΟΤ 743) – Μεταγραφή Χαρακτήρων
 6. Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίας διαβατηρίων – Προδιαγραφές Φωτογραφιών

Σχετική Νομοθεσία

 1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2011» όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
 3. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013 του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
 4. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονοµικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρµογή ηλεκτρονικού παραβόλου».