Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (1)
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (1)
  5. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 95 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (2)
  6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή (1)
  5. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.  (2)
  6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)

Μεσος χρονος διεκπεραιωσης

Μέχρι 30 ημέρες

Κόστος

 1. Εκτύπωση: €30 (e-Παράβολο)
 2. Απώλεια ή κλοπή: €30 (e-Παράβολο)
 3. Πάγιο τέλος, χαρτόσημο και εισφορά υπέρ τρίτων: €9,02 (e-Παράβολο)

Παρατηρήσεις

 1. Το παράβολο για κλοπή δεν καταβάλλεται στην περίπτωση μερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής.
 2. Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπόμενων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων
 3. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 4. Πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής τους σε Τράπεζα ή ΕΛΤΑ για να κατατεθούν  στην υπηρεσία για δέσμευση.

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις

 1. Για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής τους στα ΕΛΤΑ για να κατατεθούν  στην υπηρεσία για δέσμευση.

Σχετική Νομοθεσία

 1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2011» όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
 3. του π.δ.74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει.
 4. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013 του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
 5. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονοµικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρµογή ηλεκτρονικού παραβόλου»