Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται  η διαδικασία

 1. Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο.
 2. Αντικατάσταση εντύπου με καταχωρημένη ληγμένη κατηγορία Β με κωδικό 113.
 3. Αντικατάσταση εντύπου με καταχωρημένη ληγμένη κατηγορία C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE, που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί ανανέωση.
 4. Αντικατάσταση εντύπου με υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (1)
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (1)
  5. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 95 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (2)
  6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (1)
  5. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (2)
  6. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης)

Κόστος

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις

 1. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 2. Πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής τους στα ΕΛΤΑ για να κατατεθούν  στην υπηρεσία για δέσμευση.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 1. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) – e-Παράβολο
 2. Οδηγίες δημιουργίας Ηλεκτρονικού Παραβόλου  – Οδηγίες e-Παραβόλου
 3. Κατάσταση Συμβεβλημένων Ιατρών – Συμβεβλημένοι Ιατροί
 4. Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης – Εμφάνιση Προόδου
 5. Μεταγραφή Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς (ΕΛΟΤ 743) – Μεταγραφή Χαρακτήρων
 6. Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίας διαβατηρίων – Προδιαγραφές Φωτογραφιών

Χρήσιμες πληροφορίες

 1. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) – e-Παράβολο
 2. Οδηγίες δημιουργίας Ηλεκτρονικού Παραβόλου  – Οδηγίες e-Παραβόλου
 3. Κατάσταση Συμβεβλημένων Ιατρών – Συμβεβλημένοι Ιατροί
 4. Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης – Εμφάνιση Προόδου
 5. Μεταγραφή Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς (ΕΛΟΤ 743) – Μεταγραφή Χαρακτήρων
 6. Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίας διαβατηρίων – Προδιαγραφές Φωτογραφιών

Σχετική Νομοθεσία

 1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2011» όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
 3. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013 του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
 4. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονοµικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρµογή ηλεκτρονικού παραβόλου»