Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (2)
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης εφόσον δεν έχει λήξει ή την άδεια οδήγησης στη περίπτωση που έχει λήξει
  6. Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101) (3)
  7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.),εφόσον απαιτείται.
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (2)
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης εφόσον δεν έχει λήξει ή την άδεια οδήγησης στη περίπτωση που έχει λήξει
  6. Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101) (3)
  7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.),εφόσον απαιτείται.
  8. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 95 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (4)
 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
  2. Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης 
  3. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (1)
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (2)
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης εφόσον δεν έχει λήξει ή την άδεια οδήγησης στη περίπτωση που έχει λήξει
  6. Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101) (3)
  7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.),εφόσον απαιτείται.
  8. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Έκδοση τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (4)

Κόστος

Γενικές Πληροφορίες – Κόστος

 1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται, όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης βάσει του π.δ.51/2012
 2. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής
 3. Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου
 4. Αντικατάσταση εντύπου με υποβολή Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.).

Διάρκεια Ισχύος

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις

 1. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 2. Πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής τους σε Τράπεζα ή ΕΛΤΑ για να κατατεθούν  στην υπηρεσία για δέσμευση

Χρήσιμες Πληροφορίες

 1. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) – e-Παράβολο
 2. Οδηγίες δημιουργίας Ηλεκτρονικού Παραβόλου  – Οδηγίες e-Παραβόλου
 3. Κατάσταση Συμβεβλημένων Ιατρών – Συμβεβλημένοι Ιατροί
 4. Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης – Εμφάνιση Προόδου
 5. Μεταγραφή Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς (ΕΛΟΤ 743) – Μεταγραφή Χαρακτήρων
 6. Τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφίας διαβατηρίων – Προδιαγραφές Φωτογραφιών

Σχετική Νομοθεσία

 1. π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2011» όπως ισχύει.
 2. Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
 3. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013 του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
 4. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) του Υπουργού Οικονοµικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρµογή ηλεκτρονικού παραβόλου»