Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου Ι.Χ (Επιβατηγού ή Φορτηγού) σύμφωνα με το ν. 4484/2017

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση.
  2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση που υπάρχουν).
  3. Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ποσού 20€ (Ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 8408).
  4. Δικαιολογητικά άρσης οποιουδήποτε κωλύματος εφόσον υπάρχει, που αφορά την κυριότητα του οχήματος (πχ Παρακράτηση, Δέσμευση κτλ).
  5. Κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η καταστροφή, ή διάλυση ή αχρήστευση πραγματοποιήθηκε πριν τις 4.3.2004.
  6. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
  7. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο εκτός από Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν μπορεί να υπογραφεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο αν είναι εφοδιασμένο με Γενικό ή Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στο οποίο ρητά δίνεται το δικαίωμα υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης ( Αριθμ. 563/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ).
Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.
Με την παρούσα Αίτηση-Υπ. Δήλωση διαγράφονται αποκλειστικά και μόνο οχήματα Επιβατικά μέχρι 8 θέσεων εκτός του οδηγού ή Φορτηγά με μέγιστο βάρος μέχρι 3,5 τόνους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του π.δ/τος 116/2004 (Α΄81) όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4484/2017 (άρθρο 69) και 4530/2018 (άρθρο 45).
Η οριστική διαγραφή φορτηγού γίνεται μόνο στην υπηρεσία που τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία)

Κόστος

Παράβολο ποσού είκοσι (20) €.

Σχετική Νομοθεσία