Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή και σε τοπικό επίπεδο τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών, Αρκαλοχωρίου, Σητείας και Ιεράπετρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  (Η παρούσα Αίτηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή).
  2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
  4. Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος.
  5. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα.
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  7. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).
  8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Σύμφωνα με άρθρο 16 του ν. 2753/1999, την αριθμ Β οικ.Β/οικ.37420/952/99 και αριθμ. Α-οικ.79847/5574/3-1-2001 εγκυκλίους ,η μεταβίβαση ΕΙΧ/ΔΙΧ συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών (πωλητή, αγοραστή), η οποία καταχωρείται, με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και υλοποιείται με την υπογραφή πωλητή -αγοραστή επί της άδειας κυκλοφορίας ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου. Αν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής ή αγοραστής) απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση η οποία μπορεί να συντάσσεται στο παρόν ή άλλο έντυπο να έχει θεωρηθεί νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής και να αναγράφει ρητά την εντολή πώλησης ή αγοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.

Διάρκεια έκδοσης πράξης

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την υπηρεσία)

Κόστος

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος και τέλος αδείας , σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα
Κατηγορία Κινητήρα σε κυβικά εκατοστά.

Κυβικά εκατοστά Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Τέλος αδείας (σε ευρώ) Σύνολο (σε ευρώ)
έως – 400 30 75 105
401 – 800 45 75 120
801 – 1300 60 75 135
1301 – 1600 90 75 165
1601 – 1900 120 75 195
1901 – 2500 145 75 220
2501 και άνω 205 75 280

β) Μοτοσυκλέτες κάθε κατηγορίας

Κυβικά εκατοστά Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Τέλος αδείας (σε ευρώ) Σύνολο (σε ευρώ)
51 – 400 30 9 39
401 – 800 45 9 54
801 – 1300 60 9 69
1301 – 1600 90 9 99
1601 – 1900 120 9 129
1901 – 2500 145 9 154
2501 και άνω 205 9 214

Σχετική Νομοθεσία