Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Οχημάτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
 2. Άδεια κυκλοφορίας
 3. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του τέλους άδειας οχήματος
 4. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
 5. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη
 6. Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου.
 7. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΥΟ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας (βλ. ενότητα κόστος παρακάτω) του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης (Παγκρήτια τράπεζα αρ. λογ. 1120273-1) του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Για διευκόλυνση του κοινού υπάρχει στην είσοδο της Υπηρεσίας ειδικό μηχάνημα της Παγκρήτιας Τράπεζας όπου γίνεται η κατάθεση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής – αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
Ο πολίτης εφόσον επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι ή μεταβίβαση ΔΕΝ τελεί υπό καθεστώς ΦΠΑ,  και βεβαιωθεί για τον ακριβή κυβισμό του οχήματος από την άδεια κυκλοφορίας μπορεί να πληρώσει και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής τα τέλη μεταβίβασης. Κατόπιν μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία με την απόδειξη πληρωμής που έχει εκτυπώσει και να συνεχίσει τη διαδικασία. Βασική προϋπόθεση να έχει λογαριασμό στην Παγκρήτια Τράπεζα, να είναι εγγεγραμμένος χρήστης ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Τράπεζα αυτή και να μεταβιβάζεται το 100% του οχήματος.

Διάρκεια ισχύος

Αορίστου χρόνου

Πληροφορίες

 1. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.
 2. Tο ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου προσκομίζεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου το Ε.Ι.Χ. όχημα υποχρεούται, να έχει εφοδιασθεί με αυτό και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
  • το υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. έχει ήδη εφοδιασθεί με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
  • έχει ήδη περιληφθεί σε πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ.
  • αν η τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. φέρει παρατήρηση για υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ.
 3. Η Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ. αφορά μόνο στο μεταβιβάζοντα το όχημα.

Χρόνος

Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία

Κόστος

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος και τέλος αδείας , σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά.

Κυβικά εκατοστά Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Τέλος αδείας (σε ευρώ) Σύνολο (σε ευρώ)
έως – 400 30 75 105
401 – 800 45 75 120
801 – 1300 60 75 135
1301 – 1600 90 75 165
1601 – 1900 120 75 195
1901 – 2500 145 75 220
2501 και άνω 205 75 280

 

β) Μοτοσυκλέτες κάθε κατηγορίας

Κυβικά εκατοστά Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Τέλος αδείας (σε ευρώ) Σύνολο (σε ευρώ)
51 – 400 30 9 39
401 – 800 45 9 54
801 – 1300 60 9 69
1301 – 1600 90 9 99
1601 – 1900 120 9 129
1901 – 2500 145 9 154
2501 και άνω 205 9 214

 
Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν στο λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας με αριθμό 1120273-1 που τηρεί η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Σχετική Νομοθεσία