Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Οχημάτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
  2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  3. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του πωλητή του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας
  5. Βεβαίωση πιστώτριας εταιρίας περί εξόφλησης οφειλών
  6. Φ.Ε.Κ. σύστασης πιστώτριας εταιρίας

Διάρκεια Ισχύος

Aόριστος χρόνος

Κόστος

€0

Σχετική Νομοθεσία

  • Εγκύκλιος Α 10927/810/7-7-2003 όπως ισχύει.