Δικαιολογητικά

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Οχημάτων

Προϋποθέσεις

Εάν  ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση. Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται Φ.Ε.Κ. συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 
  2. Κατάθεση φθαρμένης άδειας (για την περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς)

Κόστος

€0