Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Χορήγηση νέας άδειας ΦΔΧ αυτοκινήτου.

Αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικ/νιων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση .
 2. Τίτλος Κυριότητας. Πιστοποιητικά Ταξινόμησης (Α & Β) Τελωνείου, Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας. Συμβόλαιο αν έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη σε Συμβολαιογράφο με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά σύνταξης του συμβολαίου.
 3. Απόφαση έγκρισης Ε.Ο.Τ για την αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος Τουριστικού Λεωφορείου και την ταξινόμηση άλλου.
 4. α) Πρακτικό Επιθεώρησης και έγκριση τύπου αν πρόκειται για καινούργιο όχημα. β) Ξένη Άδεια, Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ και Τεχνική Έκθεση Λεωφορείου από Ειδικό Διάδρομο αν πρόκειται για όχημα μεταχειρισμένο εξωτερικού. γ) Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ αν πρόκειται για αποχαρακτηρισμένο Λεωφορείο.
 5. Ειδικό σήμα λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου ή ΤΕΟΜ.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδιοκτήτη (Πιστοποιητικό Ε.Φ.Κ.Α).
 7. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Άδειας άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
 8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή την Ε.Ε ή την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (πλην Ελβετίας) ασφαλιστικής εταιρείας.
 9. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3 Ν.2690/99).
 10. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.
 11. Απόδειξη καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: ποσού 100 €.
 12. Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας και ταχογράφου για τις περιπτώσεις που απαιτείται και να προκύπτει η ύπαρξη Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS).

Πληροφοριακά Στοιχεία

Γενικά

 • Στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης δηλώνονται τα Δ.Χ αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης. (Σημείωση: Αν δεν επαρκεί ο χώρος, υποβάλλεται συνημμένη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86)
 • Για τη μη αυτοπρόσωπη κατάθεση της Αίτησης- Υπ. Δήλωσης ή παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτούμενου προσώπου στο παρόν έντυπο με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ. Δεκτό γίνεται επίσης και Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.
 • Η αναγραφή του τηλεφώνου, του FAX και της Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) στην παρούσα αίτηση είναι προαιρετική και μόνο για τη δική σας ενημέρωση.

Απόδειξη οικονομικής επιφάνειας του Μεταφορέα.

 • Για την απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας εφαρμόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα πέραν του ενός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕK)1071/09.
 • Αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης, υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης ή εγγυητική επιστολή.
 • Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της το φορτηγό, όπως στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγού ή της αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή. (Εγκυκλιος Β4/42651/1448/20-6-2017 και Β1/2261/53/13-2-2018)

Αντικατάσταση και Μεταβίβαση ΦΔΧ.

 • Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση ΦΔΧ που εμπίπτει στην κατηγορία EURO V ή μεταγενέστερης με άλλο φορτηγό μεγαλύτερης ή μικρότερης ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος)
 • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4070/2012, οι νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 ν. 3887/2010 δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.
 • Ευνόητο είναι ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα χωρίς την άδειά τους μεταβιβάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ταχογράφος-περιοριστής ταχύτητας- ABS

Ένα Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ >3.500 Kg πρέπει να φέρει εγκατεστημένο Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)- (ABS).

 • Προεγκατεστημένο ΣΑΠ
  • Για τα καινούργια οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) αποδεικνύεται από ισχύουσα έγκριση τύπου.
  • Για τα μεταχειρισμένα οχήματα η ύπαρξη ΣΑΠ (ABS)αποδεικνύεται από :
   α. Ισχύουσα έγκριση τύπου ή
   β. Ξένη άδεια ή
   γ. Βεβαίωση Εργοστασίου κατασκευής ή
   δ. Βεβαίωση επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα ή
   ε. Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από εκούσιο έλεγχο.

Για την ταξινόμηση του οχήματος πλην των υπόλοιπων δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση Βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφου (διετούς ισχύος) και περιοριστή ταχύτητας. Η βεβαιώσεις χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης.

Κόστος

Εισφορά υπέρ του Δημοσίου ποσού 500 €. Τέλος έκδοσης Άδειας εκατό ευρώ (100) €.

Τέλη κυκλοφορίας και Διαφορά εισφοράς λόγω ΜΑΜΦΟ (Μικτό Βάρος), καθορίζονται από την Δ.Ο.Υ

Σχετική Νομοθεσία